Novinky do CADKONu-TZB verzia 2010.1

09.03.2010 17:31

 CADKON-TZB VZDUCHOTECHNIKA VERZIA 2010.1 - VÝPOČTY VZT POTRUBNÉ SIETE

CADKON-TZB modul vzduchotechnika verzia 2010.1 : výrazné rozšírenie stávajúcej funkcie Trasa potrubí o výpočty množstvá vzduchu, návrh dimenzií a tlakové straty. Týmto spôsobom bude možné nielen potrubnú trasu navrhnúť, ale tiež editovať (napr. pri zmene množstva vzduchu, rýchlosti prúdenia atd.).

Stručný prehľad

 1.    Návrh vychádza z náčrtu potrubnej siete vo výkrese, pomocou kriviek/úsečiek AutoCADu.
 2.    Výpočet potrebného množstva vzduchu.
 3.    Výpočet rozmeru potrubia.
 4.    Výpočet tlakových strát.
 5.    Vykreslenie navrhnutého potrubia vrátane tvaroviek a popisu dimenzií.
 6.    Vykreslenie jednočiarovej schémy s popisom vypočítaných hodnôt (množstvo vzduchu, rýchlosti atd.)
 7.    Uloženie spočítaných hodnôt napr. do tabuľky MS Excel (podrobný rozpis podľa jednotlivých úsekov). 

 

CADKON-TZB VZDUCHOTECHNIKA VERZIA 2010.1 - REZY KANALIZÁCE V PODLAŽÍ VRÁTANE VÝPOČTU


CADKON-TZB modul zdravotechnika verzia 2010.1: podpora pre ľahké vykreslenie rezov kanalizácie v jednotlivých podlažiach vrátane návrhu a výpočtu dimenzií potrubí.

 

Stručný prehľad

 1. V stavebných pôdorysoch jednočiarovo vykreslíte rozvody zvodových a pripojovacích potrubí.
 2. Doplníte stupačky a odskoky.
 3. K už vykresleným zariaďovacím predmetom od stavára doplníte iba na konce pripojovacích potrubí „bodky“, ktoré budú jednoznačne určovať typ predmetu.
 4. Z takto pripravených pôdorysov v jednom kroku necháte program podľa Vašich prednastavení spočítať DU, prietoky, dimenzie a graficky vykresliť rezy.

 

Hlavné výhody

 1. V pôdorysoch stačí iba schematicky vykresliť potrubné rozvody, stúpačky a zadať miesta zariaďovacích predmetov, vtoků, vpustí atd.
 2. Môžete nechať vykresliť rezy pre všetky stupačky naraz alebo vykresľovať stupačky postupne so zadaním rôznych nastavení.
 3. Automaticky sa vykreslia nielen rezy, ale tiež prehľadové odskoky jednotlivých vetví.
 4. Program vie spracovať splaškové aj dažďové odpadové vody.
 5. Do už vykreslených rezov môžete kedykoľvek zasiahnuť bežne používanými funkciami CADKONu-TZB (vložiť odbočku, zmeniť dĺžku potrubia, popísať tvarovky atd.).
 6. Pred vykreslením rezu si môžete nastaviť celú radu parametrov a kritérií, ako sú napr. materiál, minimálne krytie, používané odbočky, max. dĺžka pripojovacieho potrubia, min. spád atd.

 

 

https://www.cadkon.sk/

Späť