Advance Steel Premium New Networked Seat (NLM), bežná cena 9563,00 Eur bez DPH

Advance Steel Premium New Networked Seat (NLM), bežná cena 9563,00 Eur bez DPH

Advance Steel Premium New Networked Seat (NLM), bežná cena 9563,00 Eur bez DPH

(11475,6 Eur s DPH)

Aktualizácia cenníku - Cenník platný od 1.2.2014

 

Advance Steel je určený pre konštrukčné a projekčné kancelárie oceľových konštrukcií, ktoré potrebujú profesionálny a ľahko použiteľný BIM softvér, ktorý automatizuje vytváranie výkresov, výpisov a NC súborov. Advance Steel výrazne zvyšuje produktivitu a kvalitu výkresov a zároveň znižuje riziko vzniku chýb.

Advance Steel je časťou konštrukčného BIM riešení spoločnosti Graitec.


100% zameraný na oceľové konštrukcie

Dokonale integrovaný do AutoCADu, AdvanceSteel urýchľuje výrobu montážnych a dielenských výkresov, výkazov materiálu, a NC súborov, keď súčasne poskytuje množstvo funkcií určených pre návrh oceľových konštrukcií: kompletnú knižnicu konštrukčných prvkov, parametrické a upraviteľné prípoje, sprievodca pre vytváranie technických zariadení oceľových stavieb (schodiská, zábradlia,...), knižnica materiálov, profily, skrutky ...
Z počiatočného návrhu AdvanceSteel generuje všetky výrobné výkresy a ponúka veľký výber nástrojov pre automatickú tvorbu rôznych pohľadov, kótovanie, vloženie poznámok, symbolov a drag&drop tlačových rozvrhnutí.


Tvorba 3D modelu: Zrozumiteľne, rýchlo a názorne

Všetky nástroje sú navrhnuté pre rýchly a efektívny návrh, pričom je dôležité vytváranie presného modelu už od začiatku, pretože z neho bude AdvanceSteel následne generovať všetky konštrukčné a dielenské výkresy. V prvom kroku AdvanceSteel poskytne užívateľovi veľkú knižnicu konštrukčných prvkov a návrhových funkcií ako:

 • obecné nosníky pre priemysel,
 • obecné profily,
 • obecné strechy,
 • schodiská, zábradlia, rebríky,... vrátane spojov,
 • zvárané, premenného prierezu a skružené nosníky,
 • nástroje pre správu plechov

Základné modelovanie zahŕňa kreslenie prvkov oceľovej konštrukcie (nosníkov, plechov, skrutiek,…) a ich základnú editáciu (skrátenie, výpaly, polygonálne rezy, otvory, skosenia,…).

Rozšírené modelovanie obsahuje funkcie pre modifikáciu nosníkov alebo plechov iným nosníkom alebo plechom (orezanie iným prvkom). 

AdvanceSteel pracuje v 2D alebo v 3D podľa zvyku užívateľa a typu konštrukcie, ktorá má byť navrhnutá. AdvanceSteel podporuje všetky základné funkcie AutoCADu (uchytávacie body, uzlové body, kópie, pretiahnutie...)


Parametrické styky

V druhom kroku AdvanceSteel ponúka knižnice upraviteľných automatických prípojov (viac ako 200 prípojov), ktoré sú automaticky aktualizované pri zmene konštrukcie. Všetky parametre objektov i stykov je možné neskôr editovať. Každá zmena sa prejaví v modeli ešte pred ukončením príkazu (resp. pred opustením dialógového okna). 

Veľkým krokom vo vývoji sú tzv. vrstvené styky. Znamená to, že vytvorený styk môže obsahovať iné styky. Tieto styky majú medzi sebou väzbu a vzájomne sa pri zmene prispôsobia. Klasickým príkladom je konštrukčný dielec rámu, ktorý bude obsahovať styky v rohoch a na hrebeni (bez toho aby sa musela zrušiť väzba konštrukčného dielca). Pri zmene šírky rámu stačí zmeniť príslušný parameter konštrukčného dielca a všetky styky vnútri rámu sa automaticky prispôsobia novému rozmeru. 

Znalostné inžinierstvo: AdvanceSteel 5.1 integruje novú adaptabilnú technológiu, ktorá dramaticky automatizuje a urýchľuje vytváranie prípojov. Pri vytváraní prípojov AdvanceSteel analyzuje okolie a rozpozná, ak už v minulosti nastala podobná situácia. Software potom ponúkne optimálny prípoj v požadovanej kategórii, s ohľadom na integritu konštrukcie. (Dostupné len pre určité typy prípojov a štandardov.)

Vytvorenie špecifických prípojov je možné vďaka nasledujúcim nástrojom:

 • ľubovoľné opracovanie nosníkov a plechov (výpal, podľa osi, polygonálne, podľa USS, s uhlom...),
 • vloženie skrutiek, dier a tŕňov s hlavou,
 • spájanie častí zvarom.

AdvanceSteel ovláda automatické číslovanie. Pomocou dialógov môže užívateľ nastaviť prefix číslovania, metódu, počiatočné číslo a prírastok.

AdvanceSteel následne vykoná finálne overenie: kolíziu prvkov, prístup nástrojov ("postaviteľnosť"), a konzistenciu číslovania prvkov (výroba, dodávka a zostavenie)... 


Automatizované vytváranie výkresov

Keď je návrh modelu konštrukcie dokončený, AdvanceSteel poskytne širokú ponuku automatických funkcií pre vytvorenie všetkých dielenských a montážnych výkresov. Užívateľ si môže vybrať z veľkého zoznamu formátov (napr. ANSI-A až E) a šablón s rôznym rozvrhnutím stránky. Každý dielenský výkres je vytvorený ako samostatný súbor DWG. Detaily sú automaticky popísané a okótované. Užívateľ si môže upraviť svoje rozvrhnutie výkresu podľa špeciálnych požiadaviek pomocou Správcu výkresových štýlov.


Montážne výkresy

 • Automatické vytvorenie izometrických pohľadov z projektu s mnohými rôznymi možnosťami popisov.
 • 2D výkresy, ako pohľady, kotevné a strešné plány, sú automaticky označené a okótované.
 • Funkcie pre automatické vytvorenie ďalších pohľadov na výkres pre špeciálne situácie v prípade komplikovaných prípojov.
 • Flexibilita vo voľbe pravidiel pre zobrazovanie detailov.

 

 

Dielenské výkresy

 • Tvorba samostatných dielenských výkresov pre jednotlivé časti a časti zostavy.
 • Automatická tvorba výkresov pomocou "procesov".
 • všetky časti sú automaticky okótované a popísané požadovanými informáciami.
 • Kótovacie čiary môžu byť zobrazené ako relatívne, absolútne alebo relatívne + absolútne.
 • Funkcie pre rozvinutie dielov a rúrok.
 • Nevyhnutné rezy hlavným pohľadom sú vytvárané automaticky.

 

Interaktívna úprava výkresov

 • Automatická tvorba čiastočného pohľadu pridaním rezovej čiary alebo iného detailu.
 • Možnosť zmeniť mierku, orezanie a zobrazenie detailov vo výkrese.
 • Kóty (napr. pre oblúk, uhol,...) môžu byť dodatočne vytvorené alebo zmenené.
 • Rýchle vloženie ďalších popisov výberom požadovanej informácie priamo z modelu.

 

Správa dokumentov

Po dokončení výkresov môžu byť vytvorené výkazy materiálu, výpisy a súbory pre NC stroje. Užívateľ si môže vybrať v rámci preddefinovaných formátov alebo si môže vytvoriť vlastné: definovať obsah, vložiť logo, upraviť triedenie...

Správca dokumentov je užívateľsky príjemný, integrovaný nástroj pre centralizovanú kontrolu výkresov, ktorým môžete pri triedení a tlači jednotlivých dokumentov (výkresov a výkazov materiálu) ušetriť veľa času.

 

Výpis materiálu: presne podľa Vašich požiadaviek

S AdvanceSteelm je vďaka modulu Výpis materiálu možné nechať si vygenerovať výpis materiálu v ľubovoľnom formáte a s akýmkoľvek obsahom. Samozrejmosťou sú výpisy profilov, plechov, spojovacieho materiálu, a pod. (buď jednotlivo alebo v sumarizáciách), a v neposlednom rade výpisy tzv. štruktúrované - po dielcoch.

Súčasťou tohoto modulu je tiež návrhár, v ktorom je možné si nadefinovať výpis materiálu podľa vlastných požiadaviek (zmeniť hlavičku vrátane loga firmy, upraviť obsah jednotlivých stĺpcov, nastaviť triedenie, formát textov, atď.). Výsledkom potom bude výpis materiálu presne podľa Vašich požiadaviek a zvyklostí.

Výsledný výpis je možné buď tlačiť priamo alebo vyexportovať v niektorom z ponúkaných formátov - Excel, Word, PDF, HTML, TXT, TIFF. 


Výmena dát s inými systémami

AdvanceSteel dokáže načítať a exportovať niekoľko výmenných formátov, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležitá vlastnosť. V prvom rade je to formát PSS (STP), ktorý je používaný pre obojstrannú výmenu dát so statickými systémami. Ďalej sú k dispozícii formáty SDNF, PML pre rozhranie s programami FrameWorks a PDMS.

S AdvanceSteelom je možné pracovať v ľubovoľných jednotkách - milimetre, metre, stopy, palce, atď.. Nie je tak problém s výmenou modelov medzi firmami pracujúcimi v rôznych jednotkách. 


Otvorená architektúra pre užívateľské úpravy

Jednou z charakteristických vlastností AdvanceSteelu je jeho úplná otvorenosť. Znamená to, že všetky tzv. periférne databázy a programové rozhrania sú prístupné. Týka sa to predovšetkým databáz (profilov, materiálov, skrutiek, a pod.), ale tiež stykov, výkresových štýlov, formátu výpisu materiálu, atď. Väčšina týchto úprav sa vykonáva pomocou Správcu Advance, ktorý obsahuje niekoľko modulov pre správu jednotlivých oblastí.

Tieto úpravy je možné vykonávať kedykoľvek. Rozsiahlejšie úpravy alebo rozšírenia (predovšetkým čo sa týka stykov a výkresových štýlov) je možné objednať. 


Stavebné systémy, hliník a sklo

V AdvanceSteel-e sú implementované kompletné stavebné systémy pre rôzne časti konštrukcií - strešné systémy, časti fasád, stĺp/väzník, atď. - a to od najrôznejších výrobcov: Metsec/Fischer, Ward, Ayrshire/Zeta, Krupp, a iné. 

AdvanceSteel je vďaka svojej otvorenej architektúre s úspechom používaný mnohými výrobcami ľahkých kovových (resp. presklených) konštrukcií, ako CAD platforma pre ich projektantov a zákazníkov. Patrí medzi nich Mannesman Rexroth, Siemens Dematic, Raynaers, Kraemer, Aluman, Zarges, a ďalší. 


Výroba a zhotovenie

GRAITEC je aktívny člen asociácie DSTV a náš software vytvára NC kódy, ktoré sú 100% priamo kompatibilné pre väčšinu celosvetovo vyrábaných NC strojov. 

100% AutoCAD®! AdvanceSteel používa ObjectARX technológiu na maximum. Táto pokročilá technológia Autodesku poskytuje užívateľom profesionálne objekty ako napríklad nosníky, stĺpy, tyče dokonale integrované do väčšiny štandardných funkcií AutoCADu® (kópia, vložiť, predĺž, orež, pretiahni...). Prirodzený formát súboru Advance je 100% vyhovujúci DWG Autodesku, s ktorým môže akákoľvek stanica spolupracovať. GRAITEC je ADN (Autodesk Application Developer) od 1997 a UAR (Unique Application Reseller) od 2001.

 

Odkazy

CADKON diskusia: https://www.cadcentrum.sk/sk/5-CADKON/13-Diskusia

Wiki o výrobcovy: https://en.wikipedia.org/wiki/GRAITEC