CADKON-2D 2014, cena 1350,00 Eur bez DPH

CADKON-2D 2014, cena 1350,00 Eur bez DPH

CADKON-2D, CENA 1350,00 EUR BEZ DPH (1620,00 EUR S DPH)

V pripade dotazov nás nevahajte kontaktovat na marketingOstor.sk

Aktualizácia cenníku - Cenník platný od 17.9.2013

 

CADKON 2D predstavuje praktický a účinný nástroj s jednoduchým ovládaním, určený na kreslenie stavebných výkresov podľa STN. Je pripravený ako nadstavba s univerzálnym využitím pre AutoCAD LT, AutoCAD alebo Architectural Desktop. CADKON 2D svojou otvorenosťou umožňuje pokračovať na rozpracovanom výkrese z inej aplikácie alebo kombinovať kreslenie v samotnom AutoCADe. 


V súčasnej dobe je v predaji už CADKON 2D 2008, podporujúci platformy AutoCADu 2009 (2008/2007/2006/2005/2004) AutoCAD LT 2009 (2008/2007/2006/2005/2004) , AutoCAD Architecture 2009 (2008) , Autodesk Architectural Desktop 2007/2006/2005/2004, AutoCAD MAP 3D 2009 (2008/2007/2006/2005/2004), Autodesk Civil 3D 2009 (2008/2007), Autodesk Mechanical Desktop 2009 (2008/2007) a AutoCAD Mechanical 2009 (2008/2007), AutoCAD MEP 2009 (2008)


Vlastnosti CADKON-u 2D

Jednoduché ovládanie

Hlavný dôraz je kladený na zníženie prácnosti a odbúranie rutinných úkonov kreslenia. Zohľadnené sú pritom praktické postupy a zvyklosti projektovania. Prehľadné ovládanie reči projektanta, má za následok krátky čas potrebný na zaučenie. Prostredie je jednotné na všetkých podporovaných platformách.

 

Zmeny v dokumentácii

Dôležitá je možnosť dodatočných úprav navrhnutých konštrukcií. U väčšiny konštrukcií vyberieme naraz časť výkresu zahŕňajúcu príslušnú konštrukciu alebo prvok a v pracovnom okne s náhľadom, rovnakým ako pri vytváraní daného prvku, upravíme požadované parametre.

 

Výkresy pre každého

Vykreslené konštrukcie možno upravovať priamo nástrojmi AutoCADu. Výkresy vytvorené v CADKONe môže bez problémov ďalej spracovávať aj ten, kto vlastní samotný AutoCAD. Rovnako možno s CADKONom pokračovať na prevzatých výkresoch, vytvorených v inom prostredí.

 

Správa hladín

CADKON vykresľuje jednotlivé objekty do hladín, ich názov a ostatné vlastnosti si môže užívateľ sám zvoliť. Takto vytvorené nastavenie hladín sa ďalej uloží pre použitie na ostatných výkresoch. Systém tiež dovoľuje okamžitú zmenu použitého nastavenia hladín na už rozpracovaných výkresoch. Viditeľnosť vykreslených objektov možno pohodlne meniť pomocou funkcií na ovládanie hladín, kde napr. možno ovládať celé skupiny hladín podľa typu konštrukcie.

 

Knižnice stavebných prvkov

K produktivite a urýchleniu kreslenia prispieva dostupnosť knižníc a možnosť ukladania vytváraných konštrukcií pre ďalšie použitie. Pri práci na spoločnom projekte možno jednotlivé knižnice zdieľať s ďalšími projektantmi.

 

Kreslenie stavebných konštrukcií

Ucelené skupiny príkazov pre kreslenie stavebných konštrukcií umožňujú jednoducho zadaním parametrov vykresliť danú konštrukciu do výkresu. K hlavným konštrukciám ponúkaným CADKONom patrí kreslenie stien, základov a stĺpov s možnosťou osadenia stĺpov do osového rastru. Skupina kreslenia otvorov, kde v jednom kroku dochádza k vykresleniu otvoru s oknom alebo dvermi do určenej steny. Návrh skladby prekladov prefabrikovaných, oceľových alebo prekladu monolitického. Kreslenie schodišťa podľa zvoleného typového tvaru. Strechy a strešné okná vrátane voľby zobrazenia nad alebo pod rovinou strechy. Ďalej kreslenie prestupov, komínových prieduchov a obkladov.

 

Rezy a detaily

Pre kreslenie rezov CADKON ponúka čiastkové funkcie, pomocou ktorých možno efektívnejšie vytvárať rezy, a tak využiť už zadané pôdorysné informácie. Patrí sem podpora pre vynesenie rezu z vybraných stien a otvorov, vytvorenie rezu alebo pohľadu schodišťa, strechy a strešných okien. Na dokončenie rezu sú tu ďalej funkcie na kreslenie skladieb podláh, izolácie alebo funkcie pre výškové kótovanie s automatickým odčítaním kótovanej výšky.

 

Položkovanie a výkazy stavebných prvkov

Vykreslené stavebné konštrukcie možno opoložkovať a následne vygenerovať tabuľku vrátane kusovníka a pripojených schém. Tabuľku je možné nechať umiestiť do výkresu, MS Wordu, MS Excelu alebo bežného textového editoru pre ďalšie použitie. Položkovanie sa vykonáva pomocou tzv. bublín, pomocou nich popisujeme vo výkrese okná a dvere, strešné okná a skladby prekladov. Súčasťou je aj možnosť položkovať obecné prvky a tie opäť vyhodnotiť do tabuľky. Ďalej sú tu popisy miestností s automatickým odčítaním plochy miestnosti a vytvorením legendy miestností alebo legendy skladieb podláh vrátane schémy zloženia skladby. Pri obkladoch sa v tabuľke vyhodnocuje dĺžka a plochy jednotlivých segmentov , ako aj celkové hodnoty.

 

Knižnica architektonických blokov

Súčasťou CADKONu je tiež knižnica blokov, ktorá obsahuje cca 1500 rôznych blokov vonkajšieho a vnútorného vybavenia v dvojrozmernom zobrazení. Knižnica je členená podľa pôdorysných a pohľadových zobrazení a ďalej podľa skupín zaradenia, ako napr. bývanie, kúpeľňa, kancelária, ...

 

Dokončenie výkresov

CADKON ponúka užitočné funkcie pre jednoduchšie dotvorenie stavebného výkresu. Patrí medzi ne rozšírené kótovanie vrátane pripraveného kótovacieho štýlu, možnosť vytvorenia kóty otvoru s automatickým odčítaním výšky otvoru a parapetu, úprava dĺžky vynášacích čiar na jednotnú veľkosť, rozdelenie a spojenie kót, kótovanie oblúkov. Ďalej sú to funkcie na vytvorenie legendy materiálov a situácie, funkcie riešiace rôzne typy popisov, ako je napr. združený odkaz alebo odkaz v rámčeku, pripravené sú u nás používané šrafovacie vzory, izolácie a tesnenia. Vytvorenie rámčeka výkresu pre vybranú oblasť podľa násobkov formátu A4, vrátane značiek pre skladanie.

 

Odkazy 

CADKON diskusia:  https://www.cadcentrum.sk/sk/5-CADKON/13-Diskusia

Wiki o výrobcovy: https://en.wikipedia.org/wiki/GRAITEC