CADKON-RCD, cena 1996,00 Eur bez DPH

CADKON-RCD, cena 1996,00 Eur bez DPH

CADKON-RCD, Cena 1996,00 Eur bez DPH (2395,20 Eur s DPH)

Aktualizácia cenníku - platnosť do 1.2.2012

 

CADKON-RCD je nadstavba AutoCADu pre tvorbu výkresov výstuže železobetónových konštrukcií na základe vlastnej objektovo orientovanej technológie. Spôsob práce v CADKONe-RCD v sebe spája jednoduchosť práce v dvojrozmernom priestore (2D) s výhodami, ktoré prináša existencia trojrozmerného modelu (3D).

CADKON-RCD 2008 podporujúci platformu , AutoCAD 2012-2004, AutoCAD Architecture 2012-2008, ADT 2007-2004, AutoCAD MAP 3D 2012-2004, AutoCAD Mechanical Desktop 2012-2007, AutoCAD Mechanical 2012-2007 a Autodesk Civil 3D 2012-2007

 

Vlastnosti CADKON-u RCD

 

Jednoduchosť práce v 2D


Spôsob práce v CADKONe-RCD v sebe spája jednoduchosť práce v dvojrozmernom priestore (2D) s výhodami, ktoré prináša existencia trojrozmerného modelu (3D). Vkladanie výstuže sa vykonáva v 2D, CADKON-RCD zobrazí výstuž automaticky do všetkých príslušných pohľadov a rezov. Pohľady a rezy sú vzájomne previazané, čím vzniká priestorový model výstuže.

 

Nevyžaduje 3D model debnenia

Východiskovým podkladom konštrukcie, ktorú chceme vystužiť, môže byť 2D kresba vytvorená v AutoCADe, 3D konštrukcia vytvorená modelárom AutoCADu (ACIS) alebo v Desktope.

 

Integrovaný 3D model výstuže

3D model výstuže prináša tieto prednosti:

  • zmeny v jednom reze sú automaticky zohľadnené vo všetkých ostatných rezoch
  • jednoznačné vyhodnotenie množstva použitej výstuže
  • nie je potrebné opakovať vkladanie výstuže, pokiaľ sa rovnaké prúty zobrazujú vo viacerých rezoch
  • je možné ihneď vykresliť akékoľvek ďalšie rezy výstuží
  • výstuž možno zobraziť v priestorovom pohľade

 

Tvary výstužných vložek

Tvary výstužných prútov možno definovať:

  • výberom typového tvaru - najpoužívanejšie tvary výstužných prútov sa zadávajú parametricky. K dispozícii je viac ako 50 základných ohybov, strmienkov a priestorových prútov.
  • zadaním bodov debnenia - tvar prúta je určený bodmi na debnení a zadaným krytím prúta.
  • výberom krivky nakreslenej v AutoCADe alebo v Desktope - definuje tvar prúta podľa vybranej krivky. Krivka určuje priamo tvar výstuže alebo hrany debnenia.
  • výberom priečnych prútov - tvar prúta je určený vložkami, ktoré obopína.

Pri definovaní nových položiek prútov CADKON kontroluje, či položka rovnakého tvaru a ocele už existuje. 

 

Položka premennej dĺžky

Pre tvarovo zložité konštrukcie je k dispozícii položka premennej dĺžky. Prírastky v dĺžkach úsekov prútov môžu byť konštantné aj variabilné (do oblúka, s rôznym rozstupom). Položku premennej dĺžky možno najjednoduchšie vytvoriť orezaním normálnej položky.

 

Položka v bežných metroch

Pre vystuženie vencov alebo pre rozdeľovaciu výstuž stien a dosiek použijeme položku v bežných metroch, ktorá je vykazovaná celkovou dĺžkou s možným zväčšením tejto dĺžky podľa zadaného koeficientu.

 

Prútové a plošné konštrukcie

Výstuž môže byť kladená do debnenia ako jednotlivé prúty, alebo ako rady prútov. Rady môžu byť priame, oblúkové alebo podľa ľubovoľnej rovinnej krivky. Vzdialenosť prútov v rade môže byť premenná. Pre plošné konštrukcie CADKON ponúka podporu pre pokrytie zadanej oblasti výstuží. Oblasť definujeme výberom z 10 základných tvarov. Zadaná oblasť je následne pokrytá jednotlivými prútmi, radou prútov alebo radou položky premennej dĺžky.

 

Radiálna a tangenciálna výstuž

Kruhové oblasti možno vystužiť tangenciálnou a radiálnou výstužou s rôznymi variantmi vystuženia stredu konštrukcie.

 

Popisy a výkazy

Obsah popisov je plnený a aktualizovaný automaticky podľa vloženej výstuže. Tvar popisov je možné ľubovoľne zadať zostavením masky zo symbolov základných parametrov výstuže. Okrem popisov jednotlivých prútov a radov máme k dispozícii automatický popis vybranej časti alebo celého výkresu. Vzhľad a obsah tabuľky si zadáme a uložíme pre ďalšie použitie. Tabuľky možno exportovať tiež do Excelu.

 

Zmeny tvaru konštrukcie s väzbou na výstuž

Zmeny výkresu vykonávame štandardnými príkazmi AutoCADu, napr. pretiahni, pričom je stále zachovaná aktuálnosť všetkých informácií zobrazených v popisoch, schémach prútov, výkazoch apod. Pre zmeny, ktoré nemožno týmto spôsobom vykonať (napr. zmena triedy oceli), sú k dispozícii editačné funkcie CADKONu. 

 

Správca položiek

Poskytuje prehľad definovaných položiek vo výkrese s možnosťou zobrazenia tvaru o vložených a definovaných položkách, umožňuje zmeny v číslovaní a celkové zmeny zvolených položiek výstuže.

 

Dokumentácia podľe domácich aj zahraničných noriem

CADKON-RCD je pripravený pre široké použitie ako v domácich, tak aj v zahraničných projekčných kanceláriách, preto podporuje najrôznejšie požiadavky na spôsob kreslenia výstuže. Obsahuje viac ako 12 spôsobov kreslenia a popisu radov prútov, rôzne formáty popisov podľa zadaných masiek. Každá výstužná vložka môže byť zobrazená v každom 2D-reze iným spôsobom. Výkresová dokumentácia môže byť v ľubovoľnom jazyku, čo zahŕňa tabuľky, popisy a hladiny (napríklad v slovenčine). Pri prenose výkresu do cudzieho prostredia sa názvy hladín automaticky konvertujú. CADKON-RCD podporuje kontrolu základných normových konštrukčných zásad, ako je automatické konštrukčné zaoblenie segmentov prútov, automatické zaokrúhlenie dĺžok prútov, koncové úpravy podľa noriem (PKT, PÚ, atd.), maximálna dĺžka výstužných prútov, minimálna krycia vrstva, min. a max. vzdialenosť medzi prútmi atd. V súčasnej verzii sú implementované štandardy STN, EUROCODE, DIN. Nastavenie pre konštrukčné zásady, spôsob kreslenia, obsah a usporiadanie tabuliek možno ukladať pre opakované použitie. 

 

Vystužovanie sieťami

Vystužovanie sieťami je prevzaté z modulu CADKON-B. K dispozícii sú siete typové (parametre týchto sietí sú určené katalógom) aj siete parametrické. Parametre typových sietí (tvar, profily a vzdialenosti drôtov) sa vyberú z výrobného katalógu, ktorý možno ďalej rozširovať. Pri tomto type sietí je dôležité minimalizovať počet celých použitých sietí, ktoré sa objednávajú pre danú stavbu. CADKON-RCD pracuje aj s odstrihnutými časťami sietí a optimalizáciou prestrihu umožňuje minimalizovať nepoužité zvyšky sietí.
Pri parametrických sieťach možno okrem tvaru určiť ďalšie parametre (vzdialenosť drôtov, prierezy a počty drôtov uprostred a na okrajoch siete, a to v pozdĺžnom aj priečnom smere). Pomocou vyhodnocovacích funkcií sa získa okamžitý prehľad o celkovom objeme spotrebovanej ocele.

 

 Odkazy

CADKON diskusia: https://www.cadcentrum.sk/sk/5-CADKON/13-Diskusia

Wiki o výrobcovy: https://en.wikipedia.org/wiki/GRAITEC